موسسه مطالعات جامع رستا یکی از تخصصی ترین برگزارکنندگان علمی و عملی رویدادها، سمینارها، تشریفات و دوره‌های آموزشی با اهداف اصلی برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت اجرایی تخصصی کلیه رویدادها در راستای عملکرد هرچه بیشتر بر اساس استانداردهای جهانی در صنعت رویداد نظام جمهوری اسلامی ایران پای به عرصه فعالیت نهاده است. اولویت اصلی ما اشتغال و کارآفرینی برای نیروی کارجوان در این بخش است. شایان ذکر است مدیریت و کادر موسسه فرهنگی و هنری مطالعات جامع رستا با بهره مندی از سال ها تجربه در امر برگزاری رویدادها و سمینارها و همایشهای طراز اول کشور، تجربیات گرانبهایی را در زمینه برگزاری رویدادها و همایشهای گوناگون اندوخته است.

keyboard_arrow_up