دوره آداب پذیرایی ویژه پرسنل خدمات هلدینگ ارزش

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: هلدینگ ارزش
  • زمان برگزاری: ۱۳ الی ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up