عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۹/۲۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت ارج

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سکینه علیخانی
۲ هاجر آجورلو
۳ مجید سبزی
۴ سعید قلعه قوند
۵ حسین آجورلو
۶ محمد خدابخشی