دومین رویداد لینک

  • برگزارکننده: موسسه مطالعاتی رستا
  • مکان برگزاری: دومین رویداد لینک
  • زمان برگزاری: مهر ۱۴۰۰


دومین رویداد لینک

  • برگزارکننده: موسسه مطالعاتی رستا
  • مکان برگزاری: سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: مهر ماه ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up