دومین رویداد لینک

  • برگزارکننده: موسسه مطالعاتی رستا
  • مکان برگزاری: دومین رویداد لینک
  • زمان برگزاری: مهر ۱۴۰۰