عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت گسترش انرژی نو آتیه

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱مرتضی تاج الدینی
۲مهدی آقا بابا محبی
۳علی سلطانی
۴ابوالقاسم بهمنیار
keyboard_arrow_up